Economie Arbeidsmarkt Hoofdstuk 2 t/m 4

 

Economie Arbeidsmarkt Hoofdstuk 2 t/m 4

beroepsbevolking=

 • mensen 15-65
 • die zich aanbieden (min. 12 uur)
Aanzuigeffect:

-schoolverlaters

-herintreders

-immigranten

 

 • direct beschikbaar (!geen voltijd scholieren/studenten!)
Ontmoedigingseffect

niet-beroepsbevolking=

 • huismannen/huisvrouwen
 • studenten
 • arbeidsongeschikten
 • vervroegd gepensioneerden
 • emigranten

aanbod van arbeid (Aa)=

 • structurele groei>bevolking
 • conjuncturele ontwikkelingen
  • hoogconjunctuur>aanzuigeffect
  • laagconjunctuur>ontmoedigingseffect
 • maatschappelijke ontwikkelingen
  • opleidingsniveau vrouwen
  • pensioenleeftijd
 • arbeidsmigranten

deeltijdfactor=

 • aantal uren (iemand in deeltijd werkt), uitdrukken in het aantal uren van een fulltimebaan
 • (% van fulltimebaan)/100
 • 0,1 deeltijdfactor=halve dag

Gemiddelde deeltijdfactor=

 • Arbeidsjaren/personen

p/a ratio=

 • Hoeveel personen per arbeidsjaar werken
 • Personen/arbeidsjaren

Nadelen deeltijdarbeid

 • Talent onbenut
 • Veel arbeidskrachten opgeleid

Nederlands deeltijdarbeid: (vele een baan)

 • Mogelijkheden
 • Vrije tijd boven werk
 • Verdelen zorgtaken

 

 

 

 

 

(Arbeids)participatie(graad)/arbeidsdeelname/arbeidsproces/deelnemingspercentage=

 • welke mate (werkzame) beroepsbevolking deelneemt aan arbeidsproces
 • netto participatie=(werkzame beroepsbevolking)/(potentiële beroepsbevolking)x100
 • bruto participatie=(beroepsbevolking)/(potentiële beroepsbevolking)x100
 • stijgen
  • overheid
   • belastingvoordelen
   • participatieplicht
   • voor- naschoolse voorzieningen
  • pensioenleeftijd

ontgroening=

 • relatief minder jongeren v/d bevolking

vergrijzing=

 • relatief meer 65+ v/d bevolking

arbeidsproductiviteit=

 • productie of toegevoegde waarde per werknemer in een tijdseenheid
 • productie/werkers
 • vb
  • prestatiebeloning
  • mechanisering
  • automatisering
  • scholing
  • werktijdindeling
  • sfeer
  • logistiek
  • efficientie

i/a ratio=

 • inactieve
  • uitkeringsgerechtigden(AOW,WW,Anw,ZW,WIA,Wajong,Bijstand)
 • actieve
  • werkende
 • (inactieve)/(actieve)x100 (ontvangers uitkeringen)/(betalers sociale premie)x100

Loonelasticiteit =

 • v/h Aa
  • (%verandering v/h Aa)/(%verandering v/h loon)
  • Mate waarin het Aa reageert op de verandering van het loon
 • v/d Av
  • (%verandering v/d arbeidsvraag)/(%verandering v/h loon)
 • Hoe sterk de arbeidsmarkt reageert op loonstijging

 

 

Av=

 • Totale Behoefte aan personeel (werknemers + zelfstandigen = werkgelegenheid) + vacatures (niet vervulde vraag)

Bedrijfstak=

 • Omvat alle bedrijven>bezighouden eenzelfde productie

(Invloed) werkgelegenheid(>toename)=

 • Productie
 • Arbeidsproductiviteit
 • Inkomen
 • Welvaart
 • concurrentie
 • globalisering
 • politiek
 • (indexc.)Werkgelegenheid=(indexc.)productie/(indexc.)apt(x100)
 • Creatie, destructie

Arbeidsintensief=

 • Veel arbeid i.v.t. kapitaal
 • loonkosten bepalen kostprijs
 • stijging lonen>onrendabele productie
  • productie beëindigen
  • moderniseren
  • verplaatsen naar lage loon landen

volume toegevoegde waarde/productievolume=

 • productiewaarde gecorrigeerd voor prijsstijgingen

productiewaarde=

productievolume x prijs

 

Individuele arbeidsovereenkomst

 • (primaire) arbeidsvoorwaarden>loon,uur p/week

Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao)

 • arbeidsvoorwaarde per bedrijf/bedrijfstak
 • tussen vakbonden en werkgeversbonden
 • loon=bruto-/contractloon

secondaire arbeidsvoorwaarde

 • verlof,scholing,kinderopvang

vakbonden>vakcentrales

 • goede arbeidsvoorwaarde
 • rechtshulp
 • informatie,scholing
 • kortingen
 • free-ridergedrag>geen contributie toch gunstige arbeidsvoorwaarde

werkgeverscentrale

 • wergeversvakbonden
 • VNO-NCW>grote ondernemingen
 • MKB-Nederland>Midden- en KleinBedrijf

organisatiegraad

 • percentage werknemers>lid>vakbond

 

 

OVERLEGCYCLUS:

 • Centraal Plan Bureau (CPB)
  • ontwikkeling v/d economie (voorjaar)>Centraal Economisch Plan (CEP)
 • Prinsjesdag
  • Miljoenennota
  • Macro Economische Verkenning (MEV)
   • Raming belangrijke economische indicatoren(inflatie,nationaal product,werkgelegenheid)
  • Stichting van Arbeid
   • Werkgeverscentrales en werknemerscentrales
   • Overeenstemmingen> centraal akkoord

Onderhandelingen vast>arbeidsconflict

 • Werknemers tegengaan>kort geding

Arbeidsrust=weinig stakingen

 • Institutionalisering(alles goed vastgelegd>ruimte voor overleg)
  • Poldermodel=sociale partners(werkgevers en werknemers)>overlegen

Sociaal Economische Raad(SER)

 • Adviseert regering: ontslagrecht,marktwerking,minimumloon
 • Vertegenwoordigers van sociale partners + onafhankelijke leden

 

CAO AFGESLOTEN

 • Aangemeld>ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Algemeen verbindend verklaren (avv)>geld voor alle bedrijven>bedrijfstak

Marktwerking=totstandkoming van een evenwichtsprijs

Wig=verschil bruto betaalt(werkgever) en netto ontvangt(werknemer)

Arbeidloon (salaris)
Kapitaalrente, huur
Natuurpacht
Ondernemerschapwinst

Toegevoegde waarde=(omzet)-(inkoopwaarde van grondstoffen en hulpstoffen)

Produceren=voortbrengen van goederen en diensten met als doel het verwerven van inkomen door het verkopen van producten

Binnenlands product=productie van alle bedrijven in een land

Consumentenprijsindexcijfer=CPI

Loonruimte

 • % waarmee de lonen kunnen stijgen zonder dat dit ten koste gaat van de omzet (incl. stijging productiewaarde)
 • nominale apt

Loonaandeel

 • %loon v/d omzet
 • Loon/omzet

Loonmatiging

 • Wanneer de loonstijging kleiner is dan de max. tot waar het loon kan stijgen zonder dat dit ten kosten gaat van de omzet

Incidentele loonstijging=persoonlijk(promotie,bonus,overwerk)

Initiële loonstijging=loonstijging hoger dan inflatie

Prijscompensatie=loonstijging gelijk aan prijspeil/inflatie

Quartaire sector=betaalde dienstverlening sector

Stukloon/prestatieloon=loon per geproduceerde eenheid

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie