Geschiedeniswerkplaats Samenvatting H1 t/m H7

Een samenvatting van de hoofdstukken 1 t/m 7 van het boek Geschiedeniswerkplaats Tweede Fase VWO Handboek historisch overzicht

 

H1 De tijd van jagers en boeren

H1.1 de levenswijze van jager-verzamelaars

 • Moderne mens>homo sapiens>Europa
 • Prehistorie=voorgeschiedenis
 • Onze Kennis over die tijd>ongeschreven bronnen
  • Archeologie
 • Eindigde ±3000 v.C.>schrift
 • Werktuigen
 • Vuur
 • 000 v.C. ingewikkeldere werktuigen
 • Rolverdeling
 • Hun kennis>natuur
 • Nomaden
 • Laatste ijstijd
 • Cromagronmensen>grot>Dordogne
 • Kunst
 • Ötzi

H1.2 het onstaand v/d landbouw en landbouwsamenlevingen

 • Landbouwrevolutie
  • Dieren
  • Vruchtbare halve maan
  • Akkerbouw/veeteelt
  • Planten veredelen
  • Ploeg
  • Plant- dierverdeling
  • Natuurwezen>cultuurwezen
  • Sedentaire levenswijze
  • Hunebedden (bouwproces)
  • Stonehenge

H1.3 het ontstaan v/d eerste stedelijke gemeenschappen

 • Mesopotamië>1e stedelijke beschaving
 • Oudste dorp Nederland Esloo
 • Kenmerken stad
 • Ontstaan stad
 • Nieuwe beroepen
 • Bestuur
 • Schrift
 • Soemeriërs

 

 

 

 

H2 de tijd van Grieken en Romeinen

2.1 De ontwikkeling van wetenschap en politiek in de Griekse stadstaten

Griekse cultuur basis westerse beschaving (filosofie, kunst en politiek)

 • vanaf 6e eeuw v.C.> rationeel-wetenschappelijke manier van denken
  • systematisch onderzoek naar feiten
  • stelden vragen
  • rationele manier antwoorden vinden
 • 5e eeuw v.C. aparte wetenschappen (geen goden)
  • Natuurkunde(Archimedes)
  • wiskunde(Pythagoras)
  • medische wetenschap(Hippocrates)
 • filosofen
  • Socrates, Plato, Aristoteles
 • Stadstaten(poleis)
  • Eigen bestuur, eigen wetten, eigen leger
  • Hoogste macht>Volksvergadering>(directe) democratie
  • Burgerschap
  • Kritiek>democratie (filosofen)

2.2 het Romeinse imperium en de verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur

 • stichting Rome
 • Republiek (aristocratie)
 • Expansie Rome
 • Republiek>keizerrijk
  • Burgeroorlogen> Julius Caesar> nieuweburgeroorlog> Octavianus(Augustus>verhevene)> pax Romana(natuurlijke grenzen)
 • Leger:
  • Vechtlust, organisatietalent, uitrusting, verharde wegen
 • Romeinen veroverde griekenland>onder de indruk Griekse cultuur
  • Wetenschap, filosofie, literatuur, kleding, kunst, bouwstijlen, godenwereld
 • Westen>Romeins
 • 3e eeuw Romeinse Rijk verval
  • Epidemieën
   • Inwoners daalde>Productie, handel namen af
  • Volksverhuizingen
 • Cleopatra>trouwen>macht>Caesar(tje)

2.3 de vormentaal van de Grieks- Romeinse cultuur

 • Griekse beeldhouwkunst>Egyptische kunst
 • Kunst>(half) goden
 • Bouwkunst>zuilen
 • Romeinen>Vormentaal
 • Phidias>beeldhouwer>bevriend Pericles>politicus

2.4 de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse en de Germaanse cultuur

 • Germanen barbaren toch Romeinen ontzag
 • Germanen geen schrift
 • Romeinen>Teutoburgerwoud 9n.C. verrast (Julius Civilis)
 • Rijn limes/grens
 • Grensgebieden>handel
 • Schrijfplankje
 • Aantrekkingskracht>germanen>plunderen
 • Germaanse Bataven bevoorrecht

2.5 de ontwikkeling van jodendom en christendom

 • Jodendom
  • Christendom
   • Overgenomen in romeinse rijk

 

 

H3 de tijd van monniken en ridders

H3.1 ontstaan en verspreiding v/d islam

 • Mohammed
  • stichter
  • profeet
  • wereldlijke machthebber
 • jihad
 • islam godsdienst>heerser
 • kalief
  • geestelijk, politiek leider
 • 620: expansie stil onderlinge oorlogen
 • Sjieten, soennieten(meerderheid)
 • 732
  • Eind expansie>teruggeslagen>Poitiers>Franken(christenen)
 • Moren>moslims>Spanje,Portugal
 • Aïsja
 • Reconquista
 • Turken nomaden-/ruitervolk>militaire superieur>na verovering
  • Profeet niet beledigen
  • Christen/joden meer belasting

H3.2 de ontwikkeling in W-Europa van landbouw stedelijke naar landbouwsamenleving

 • Agrarische productie daalde>boeren land niet verlaten(bevoorrading Romeinen)
 • Geen bescherming
  • Horigheid: bescherming voor verplichtingen
   • Hofstelsel>horige>domein
   • Hofmeiers/rentmeesters
   • Ermentrude en Bodo
   • Vroon-/heerland
  • Verval steden
   • lage landbouwopbrengsten
   • gemeenschappen autarkisch

H3.3 feodale verhoudingen in het bestuur

 • Karel de Grote
  • Adviseurs wetten uitvaardigen
  • Keizer sinds +300jaar
  • Afhankelijk lagere heren>soldaten
   • Grond,buit,eed
  • Feodalisme/leenstelsel
   • Gebied ambt in leen>leenheer leven lang dienen
   • Geen geordend bestuur
    • Niet lezen, weinig geld
   • Ruiterlegers/ridders>superieur

H3.4 de verspreiding v/h christendom in Europa

 • Rooms-katholieken kerk>Rome
 • Schisma christendom
 • Christendom dieptepunt
 • Clovis>veldslag>christendom>Frankrijk christelijk
 • Benedictus van Nursia

 

 

H4 de tijd van steden en staten

H4.1 opkomst van handel en ambacht en herleving van de landbouw stedelijke samenleving

 • Hamburg internationaal centrum>handel
  • Hanze>macht
 • ME steden
 • Ontstaan steden
  • Eind invasie vinkingen
  • Specialisatie
   • Drieslagstelsel
   • Ijzeren ploeg
   • Paarden
  • gevolg
   • bevolking toename
   • natuur teruggedrongen
   • geldeconomie
    • wisselbrief,giro
   • handel (islamitische) landen
  • Francesco di Marco Datini

H4.2 opkomst v/d stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden

 • Steden>onheil
 • Hoog sterftecijfer
 • Trek>stad>steden groeien
 • Stadsrechten
  • Burgerij machtiger t.k.v. lagere adel
  • Baljuw: voorzitter stadsrechtbank namens adel
 • Burgerrecht
 • Schepenen: lid bestuur+rechtbank (ME)
 • Steden>kastelen
  • Veiliger
 • Johannes Gutenberg>boekdrukkunst

 

 

H4.3 het begin van staatsvorming en centralisatie

 • Frankische Rijk>Karel de Grote
  • Frankrijk
   • Koning
    • Bereide macht uit
    • Oorlog Engeland
    • Centralisatie,staatsvorming
   • Staten-Generaal
  • Duitse Rijk
   • Koning
    • Veel macht (meer Franse)
    • Geen centralisatie
    • Keizer
    • Niet erfelijk koningschap>keurvorsten
   • Willem II duitse koning
  • Engeland
   • Willem de Veroveraar
    • Staatsvorming
     • Sherrifs
    • Nederland
     • 1 vorst>Filips van Bourgondië/Filips de Goede
     • Staten-Generaal
    • Belasting heffen
    • Koningen afhankelijk>onderdanen
     • Jan zonder Land>Magna Carta
    • Edelen nog grote privileges
    • Jacoba van Beieren

H4.4 het conflict tussen de wereldlijke en geestelijke macht

 • Bonifatius VIII overvallen militaire>Franse koning
  • Primaat: hoogste gezag
 • Gregorius VII>boven wereldlijke macht
 • Duitse Rijk
  • Keizer>bisschoppen>investituur
  • Hendrik IV>ban
  • Paus won
 • Frankerijk
  • Koning meer macht
  • Bonifatius laatste paus>Franse koning aan zich onderwerpen
 • Paus>inquisitie
 • Mathilde van Toscane

 

 

 

H4.5 de expansie v/d christelijke wereld

 • Kruistochten
  • Verjagen islamitische heersers

 

 

 

H5 de tijd van ontdekkers en hervormers

H5.1 het mens- en wereldbeeld van de renaissance en de hernieuwde oriëntatie op de klassieke oudheid

 • Venetië,Milaan,Rome,Florence>rijdom(handel>M-O,Vlaanderen)
 • Humanisme>Humanisten bestudeerden/vertaalden>klassieke taal/letterkunde/filosofie>verovering Constantinopel (1453)
  • Nieuw levensgevoel>carpe diem
  • Klassieke erfgoed>schoonheid
  • ME>donkere tussenperiode
  • Herleving v/d waarden en schoonheidsidealen v/d oudheid>renaissance=wedergeboorte
 • Leonardo Da Vinci (alleskunner)
 • Humanisten
  • Erasmus
  • Thomas More
 • Kunstenaars (evenwicht,harmonie)
  • Brunelleschi
  • Donatello
  • Michelangelo

H5.2 het begin van de Europese overzeese expansie

 • Ontdekking>land>legenden
 • Constantinopel>handel oosten
 • Zeevaarders
  • Hendrik de Zeevaarder
  • Bartholomeo Diaz
  • Vasco Da Gama>Indische Oceaan over
  • Colombus
  • Amerigo Vespucci
  • Hernando Cortés
  • Franciscus Pizarro
 • Mundus Novus>nieuwe wereld
 • Indianen verdreven
  • Geweld
  • Ziekte

 

 

 

H5.3 de splitsing v/d kerk in W-Europa

 • Erasmus>Wegbereider v/d Reformatie/hervorming
  • Latijnse Vulgaat fouten>nieuwe vertaling (1516)
  • Lof der Zotheid
 • Luther
  • Brief>95 stellingen
  • Zondige mens>genade god niet verdienen>goede werken enz>alleen: geloof,oprecht berouw
   • Bijbelstudie,bidden
  • Vergadering>Worms>vogelvrij
  • Priesterambt overbodig
  • vorsten
 • Calvijn
  • Alleen bijbel
  • Predestinatie
  • Overheid>dienaresse v. God
  • Genève
   • Predikanten
   • Ouderlingen
   • Diakenen
   • Doctores
  • Reformatie
   • Duitsland>Godsdienstoorlogen>Godsdienstvrede van Augsburg (1555)
   • Frankrijk>katholieken vs. Hugenoten>bloedbruiloft>Edict van Nantes (1598)
   • Engeland>Anglicaanse staatskerk

 

H5.4 het ontstaan v/d Nederlandse staat

 • Karel V bestuur Nederlanden
  • Stadhouder>landsheer
  • Centraal bestuur Brussel
  • Godsdienstpolitiek>inquisitie
 • Filips II>koning inhuldigen
  • Margaretha van Parma>landvoogdes
  • Willem v. Oranje godsdienstvrijheid
  • 1566 matiging geloofsvervolging, beeldenstorm
  • Alva
  • Nederlandse opstand
  • Geuzen gevluchte lagere edelen
  • Republiek

 

 

H6 de tijd van regenten en vorsten

H6.1 De ontwikkeling van handelskapitalisme en wereldeconomie

 • Eind 16e eeuw>Nederlanders ontdekten Azië (VOC)
  • Multinational
  • Handelskapitalisme
  • Heren zeventien
  • Wereldeconomie

H6.2 de bijzondere plaats en de bloei v/d Nederlandse Republiek

 • Republiek
  • Zelfstandig (7 aparte staatjes) → geen centrale regering
  • Eenheid → buitenlandse politiek
  • Binnenland>aparte staatjes
  • Regenten hadden de macht:
   • Vroedschap= groep 20 tot 40 regenten
    • Benoemde
     • de Burgermeesters= dagelijks bestuurders v/d stad
    • Burgerij had veel macht → adel weinig macht t.o.v. rest
    • Stadhouder
     • Machtigste man v/d Republiek
      • Hoogste functionaris
      • Opperbevelhebber leger + vloot
      • Toezicht → rechtspraak
      • Betrokken → benoeming van regenten
      • Veel gezag (nakomeling Willem v. Oranje)
     • Na 1581 (ipv vertegenwoordiger v/d landsheer) dienst v/d Staten-Generaal
      • Landsadvocaat/raadspensionaris
       • Belangrijkste man Staten-Generaal
       • Voorzitter → Staten van Holland
       • Onderhield contacten met buitenland
      • Afgevaardigden 7 gewesten
      • Onderwerpen
       • In-/uitvoerrechten
       • Leger en vloot
       • Bestuurden → Generaliteitslanden (delen Brabant, Limburg en Vlaanderen)
      • Gewesten → vetorecht (besluiten→iedereen mee eens)
       • Holland→ meer dan helt v/h geld + macht → vaak zin doordrukken
      • Rijkdom
       • Oorzaak:
        • Handel liep goed
        • Val v. Antwerpen → rijke kooplieden vluchtten naar A’dam en Leiden en werden belangrijkste stapelmarkten v. Europa
        • Landbouw→ groot exporteur boter en kaas
        • Volop werk
       • Gevolg:
        • Militaire grootmacht
        • Geld uitgegeven door regenten en kooplieden → kunst
         • Rembrandt
         • Vermeer
         • Frans Hals
         • Jan Steen
        • Geld → scholen (ook veel buitenlanders) + geloofsvrijheid
         • Wetenschap
          • Hugo de groot
          • Christiaan Huygens
          • Jan Adriaensz
          • Leeghwater
          • Descartes (geleerden)
         • Johan van Oldenbarnevelt

H6.3 het streven van vorsten naar absolute macht

 • Duitsland
  • 30 jarige oorlog
 • Frankrijk
  • Versterkt koningschap>Lodewijk XIV>rust
   • Leger onder controle
   • Edict van Nantes terug
   • Mercantilisme
   • De staat, dat ben ik
   • Paleis Versailles
  • uitbereiding
 • Inname Nederland woede
 • Engeland
  • Uitbereiding
   • Burgeroorlog
  • Constitutionele monarchie

H6.4 de wetenschappelijke revolutie

 • 16e eeuw>De Revolutionibus>Copernicus>Aarde niet middelpunt
 • Johan Kepler
 • Galileo Galilei: sterrenkundige
 • Newton
 • Bacon
 • Ik denk dus ik ben

 

 

H7 de tijd van pruiken en revoluties

H7.1 rationeel optimisme en toepassing van verlicht denken

 • Adam Smith
  • Filosoof
  • Economie
   • Overheid niet mee bemoeien
  • Salons
  • Nederland+Engeland
   • Vrijheid
   • Boeken
  • Encyclopedie
  • Voltaire
  • John Locke
   • Mensenrechten
  • Montesquie
   • Trias politica
  • Rousseau
   • Volssoevereiniteit

H7.2 het ancien régime en verlicht absolutisme

H7.3 de democratische revoluties

H7.4 uitbreiding v/d Europese overheersing met plantageslavernij en het abolitionisme

 

 

Geef een reactie